Regulamin Promocji „Wiosenna OdNowa”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest :a) Oscar Point Oskar Stuglik z siedzibą przy ul. 1 Maja 2 w Ząbkowicach Śląskich, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 8871815040 REGON:368046652, adres poczty elektronicznej: cateringboxik@gmail.com.b)Anna Podgórska Gabinet Urody Monroe Ul Łużycka 1357-300 Kłodzko NIP 8831729676REGON 363161242

1.2. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora, w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowym:a) Boxik-Catering dietetyczny b) Anna Podgórska Make-up Artist c) Makijaż permanentny Zabiegi kosmetyczne Izabela Dulian

1.3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.

1.4. Udział w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolny. W przypadku jednak wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie (np. do odbioru nagrody). Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

1.5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie powiadamiając o tym Organizatora lub usuwając swoje Zadanie Konkursowe.

1.6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.7. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.7.1 FANPAGE – strona (fanpage) marki Organizatora w serwisie internetowym Facebook.com

1.7.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.7.3. KONKURS, KONKURS Wiosna – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

1.7.4. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.

1.7.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.7. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR –

a) Oscar Point Oskar Stuglik z siedzibą przy ul. 1 Maja 2 w Ząbkowicach Śląskich, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 8871815040 REGON:368046652, adres poczty elektronicznej: cateringboxik@gmail.com.

b)Anna Podgórska Gabinet Urody Monroe Ul Łużycka 1357-300 Kłodzko NIP 8831729676REGON 363161242

1.7.. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

1.7.9. ZADANIE KONKURSOWE – polub I udostępnij post konkursowy Polub fp Oznacz w komentarzu 3 osoby

2. WARUNKi UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie w trakcie trwania Konkursu przez Uczestnika Zadania Konkursowego w komentarzu do postu konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.1. Regulaminu.

2.3 Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno nastąpić za pomocą własnego konta Uczestnika w serwisie Facebook.

2.5. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

2.6. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

2.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

3.1. Konkurs trwa 11.04.2021 roku, od godziny: do dnia 18.04.2021 roku, do godziny 23.59

3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w wyniku losowania wyłoni zwycięzcę.

3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden (1) zwycięzca.

3.4. Wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. Wybór zwycięskiego Zadania Konkursowego zostanie dokonany spośród Zadań Konkursowych zgłoszonych zgodnie z Regulaminem.

3.5. Nagrodą w Konkursie jest:

a) Testowy zestaw cateringu pudełkowego obejmujący 5 dni dowolnie wybranych przez zwycięzcę. Diety będą dostarczane tylko i wyłącznie na terenie obejmującym zakres dostaw organizatora. Zwycięzca może dowolnie wybrać ilość posiłków, rodzaj diety oraz kaloryczność, jednak nie więcej niż 5 posiłków- 1800 kcal.Wartość Nagrody: 285 zł brutto

b)zabieg kosmetyczny o wartości 200zl

c)makijaż okolicznościowy o wartości 180zl Termin realizacji makijażu ustalamy w dogodnym dla obu stron terminie.

3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 19.04.2021 roku poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko ) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.com wraz z prośbą do zwycięzcy o kontakt z Organizatorem i podanie swoich danych niezbędnych do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres dostawy) . Zwycięzca niezależnie od działań Organizatora proszony jest także o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem w celu dostarczenia

4. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator.

4.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Oscar Point Oskar Stuglik, ul. 1 Maja 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kontakt: cateringboxik@gmail.com.

4.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

4.4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie, na podstawie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie skutkuje odmową udziału w nim.

4.5. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie zwycięzcy Konkursu oraz dostarczenie mu nagrody i rozliczenie podatku od wygranej. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu (artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, a w przypadku zwycięzcy Konkursu dodatkowo konieczność rozliczenia podatku zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

4.6. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, a w przypadku zwycięskiego Uczestnika dodatkowo adres poczty elektronicznej, oraz adres dostawy.

4.7. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a w przypadku zwycięzcy Konkursu przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów podatkowych.

4.8. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług księgowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe (w szczególności biuro księgowe) przy realizacji Konkursu – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem.

4.9. Prawa osoby, której dane dotyczą:Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość na fb skontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym na wstępie niniejszego punktu Regulaminu.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem fb

5.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

6.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

6.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu Facebook, serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu. Organizator informuje także, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

6.4. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami serwisu Facebook oraz Standardami społeczności Facebook, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Zapoznaj się z polityką plików cookies
Akceptuję politykę Cookies